De invloed van de stijging van het lang verzuim op de WGA instroom

In 2016 is de instroom in de Werk werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) sterk gestegen. In dit jaar zijn er in totaal 40.000 arbeidsongeschikten ingestroomd in de WIA. Hiervan hebben 30.400 een WGA-uitkering gekregen, waarvan er 17.000 rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan de werkgevers. Een logische vraag is dan ook of er een toename is geweest van de langdurig zieke werknemers, dat zou namelijk kunnen betekenen dat de stijging te maken heeft met de arbeidsomstandigheden of het verzuim- en re-integratiebeleid van de bedrijven. Het UWV heeft dit onderzocht en wij informeren je hier verder over.

Aantal zieke werknemers

Wanneer een werknemer 42 weken ziek is, is de werkgever verplicht om een melding hiervan bij het UWV te doen. Het UWV kan hiermee een schatting maken van de langdurig zieken. Dit is een schatting en geen ‘harde’ telling, omdat de 42e weeksmeldingen niet voor analysedoeleinden worden gebruikt. In 2016 legde het UWV 119.000 meldingen vast, waarvan volgens hun schatting 79.900 mensen daadwerkelijk 42 weken ziek waren. Hiervan was 16% afkomstig van kleine werkgevers en 84% van grote werkgevers. Verhoudingsgewijs hebben grote bedrijven veel vaker te maken met langdurig ziekteverzuim: 40,1% van alle grote bedrijven hadden hier in 2016 mee te maken, tegenover 3,3% bij de kleine bedrijven. Gemiddeld steeg de kans op een langdurig zieke tussen 2013 en 2016 van 1,2% naar 1,6%. Ditzelfde patroon is te zien bij de WIA-instroom.

Leeftijdsgroepen en bedrijfstakken waar het aantal langdurig zieken meer dan gemiddeld groeit

De gemiddeld leeftijd van de langdurig zieken is 47 jaar. Hiervan is, tussen 2012 en 2016, 39% jonger dan 45 jaar en 61% is 45 jaar of ouder. De groei van langdurig zieken is het sterkst bij de groep van 60 tot 65 jaar. Iets meer dan de helft van de langdurig zieken is vrouw, namelijk 55%.
In de bedrijfstakken overheid en zorg en welzijn is het aantal langdurig zieken het sterkst gegroeid. Het aantal langdurig zieken daalt juist in de bouwsector, bij de uitzendbedrijven en de bedrijfstak overig bedrijf. De eerste twee sectoren zijn gekrompen in aantal werknemers, wat de daling kan verklaren.

Hoeveel procent van de langdurig zieken doet een WIA-aanvraag?

Het percentage dat uiteindelijk een WIA-aanvraag doet is constant: gemiddeld doet een kwart van de langdurig zieke werknemers een WIA-aanvraag. Hiervan is 29% bij een klein bedrijf en 24% bij een groot bedrijf. Deze percentages zijn stabiel, wat inhoudt dat de langdurig zieken een goede voorspeller zijn voor de WIA-instroom.

Conclusie

Hiermee wordt meer en meer duidelijk dat inzetten op het terugdringen van lang verzuim voor grote bedrijven zeer belangrijk is. In het huidige system betalen de grote werkgevers de arbeidsongeschiktheidslasten, vaak dubbel en dwars, zeker indien sprake is van aansluiting bij het UWV.

Wij kunnen je daarbij helpen.

 

Bron: UWV Kennisverslag 2018-7

Scroll naar boven